Service Center - AGB

Online Shop

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De exploitant van de online shop / contractpartner

Deze online shop wordt geëxploiteerd door Charles Vögele (Netherlands) B.V, De Corridor 23, 

3621 ZA Breukelen („Charles Vögele“), met wie ook de koopovereenkomst wordt gesloten.

KvK-nummer: 27194181 Bestuurder: Richard Turk, Karel Haal

2. Toepassingsgebied

2.1. Alle verkopen via deze online shop worden uitsluitend door deze algemene voorwaarden geregeld.

2.2. Wij verkopen onze goederen uitsluitend aan consumenten, en alleen in gebruikelijke hoeveelheden. Het aanbod in deze online shop is uitsluitend bestemd voor meerderjarige personen met een woonadres in Nederland. Wij verzenden goederen uitsluitend naar leveradressen in Nederland of naar de door u aangegeven Charles Vögele Store in Nederland.

3. Sluiten van de overeenkomst

3.1. De presentatie van de Producten in de online-shop is geen juridisch bindend aanbod. Het betreft slechts een niet-bindende online cataloog. De minimumwaarde van een bestelling in de online shop bedraagt EUR 25,00.

3.2. Verzending van de artikelen: U kunt kiezen tussen de verzending van een artikel naar een door u aan te geven adres of naar één van onze Stores in Nederland (afhaling in een filiaal).

3.3. Een bestelling naar een door u gekozen adres is pas bindend wanneer u alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, van de algemene voorwaarden kennis heeft genomen en dit bevestigd en de knop "bestelling met betalingsverplichting" heeft aangeklikt. Tot en met het tijdstip waarop u op deze knop heeft geklikt, worden de producten niet bindend in het winkelmandje gelegd en u kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen via de in het bestelproces voorziene correctietools. Bij verzending aan een door u gekozen adres wordt het plaatsen  van de bestelling beschouwd als een aanbod van u aan ons om een overeenkomst te sluiten. Bij afhaling op het filiaal wordt het plaatsen van de bestelling beschouwd als een niet bindende en gratis reservering van de goederen.

3.4. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u per e-mail een geautomatiseerde bevestiging van de ontvangst van uw bestelling. Deze bevestiging bevat de gegevens van uw bestelling en de algemene voorwaarden, die u kunt printen en op uw computer kunt opslaan. Door de bevestiging van ontvangst komt er nog geen koopovereenkomst tot stand; de bevestiging van ontvangst documenteert uitsluitend dat de bestelling bij ons is aangekomen.

3.5. Bij verzending naar een door u gekozen adres komt de overeenkomst tot stand, wanneer wij binnen 5 dagen per e-mail een bevestiging van de bestelling verzenden. Wanneer u voor betaling via PayPal heeft gekozen, komt de overeenkomst reeds tot stand op het tijdstip waarop u de betaalopdracht aan Paypal bevestigt.

3.6. Bij de levering in een filiaal sturen wij u per e-mail een bericht dat de artikelen in de gekozen Store zijn aangekomen. U kunt dan naar deze Store gaan, waar de artikelen gedurende 5 dagen vrijblijvend op uw naam en onder het meegedeelde bestelnummer voor u worden gedeponeerd. U kunt daar rustig de artikelen controleren en beslissen of u ze al dan niet wenst te kopen. De overeenkomst tussen u en ons komt in dat geval pas tot stand op het tijdstip waarop u de artikelen in de Store koopt en betaalt.

3.7. De taal waarin de overeenkomst wordt gesloten is het Nederlands. De tekst van de overeenkomst wordt niet opgeslagen.

4. Verzending en levering

4.1. Naast de vermelde prijzen van de producten komen nog de verzendingskosten. Meer informatie over de verzendingskosten is te vinden bij de offertes. Leveringen in onze Stores (leveringen in de filialen) zijn gratis.

4.2. Onze zendingen worden voor zover mogelijk persoonlijk, maar zonder controle van de identiteit van de ontvanger op het leveradres afgegeven. Zij kunnen, wanneer op het leveradres niemand aanwezig is, ook in de brievenbus worden achtergelaten wanneer dit, gelet op de grootte van het pakket, mogelijk is. Indien dit niet lukt, geldt de levering als mislukt en wordt ze zo snel mogelijk en na voorafgaande kennisgeving nogmaals geleverd.

5. Informatie over herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Charles Vögele Online Shop, c/o ACL GmbH, Telepark 1, AT-8572 Bärnbach, shop@charles-voegele.nl, Fax: +43 (0) 3142 2471 620) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

U dient dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Charles Vögele Online Shop, c/o JCL Fashion Logistics GmbH, Atoomweg 30, 3542AB Utrecht terug te zenden of te overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. 

Gebruik voor de terugzending van de goederen a.u.b. het retourbewijs dat bij de verzending is gevoegd. Dit is echter geen voorwaarde voor de geldige uitoefening van de herroeping.

LET OP: Het herroepingsrecht overeenkomstig art. 5 geldt niet voor aankopen die rechtstreeks in een Charles Vögele Store worden gesloten. In dergelijke gevallen gelden de wettelijke garantieaanspraken.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan.

7. Prijzen

Alle prijzen die aangegeven zijn voor goederen in de online shop omvatten de geldende wettelijke omzetbelasting.

8. Betalingswijzen/Waardebonnen

8.1. Voor bestellingen in onze online shop staan de daar vermelde betalingsmogelijkheden open. Indien en zolang u over een positieve kredietbeoordeling beschikt, kunt u op factuur aankopen. Hierbij worden ten opzichte van andere betalingsmiddelen geen extra kosten in rekening gebracht. Voor zover u geen gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en de goederen niet binnen de 14 dagen na uw verklaring van herroeping teruggezonden zijn, moeten onze facturen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen middels overschrijving worden betaald.

8.2. Wij behouden ons het recht voor om latere leveringen ervan te laten afhangen of uw klantenrekening bij ons voldaan is en er geen facturen openstaan.

8.3. Cadeaubonnen kunnen in onze online-shop niet worden aangekocht of ingewisseld. Maar soms geven wij in het kader van een publiciteitscampagne gratis waardebonnen uit (promotiebonnen). Daarvoor geldt dat: Een waardebon geldig is tot en met het erop vermelde tijdstip en kan slechts één keer in het kader van één bestelling worden ingewisseld. Er wordt geen resterend krediet op een waardebon toegestaan. Indien het tegoed van een waardebon niet volstaat voor een bestelling, kan het verschil worden betaald met de vermelde betalingsmogelijkheden. Het is niet mogelijk om op een later tijdstip  een waardebon in de online shop in te wisselen, de code van waardebon moet bij de plaatsing van de bestelling worden ingevuld. Uitsluitend bij betaling van de goederen in de Store (afhaling in het filiaal) kan een geldige waardebon ook nog achteraf worden ingewisseld. De waardebon wordt niet terugbetaald wanneer de goederen volledig of gedeeltelijk werden geretourneerd. Waardebonnen voor goederen die worden ingeruild worden verleend tegen de daadwerkelijk betaalde prijs.

8.4. Art. 6:119 BW is van toepassing; 30 dagen na devervaldag van de koopprijs stellen wij u in gebreke. Daarbij vestigen wij nogmaals uw aandacht op de factuur. Vanaf de 31e dag berekenen wij vertragingsrente ten belope van 2% wegens te late betaling bovenop de basisrente per jaar. Voor elke ingebrekestelling innen wij bovendien een forfaitair bedrag van 5,00 EUR. Het is aan u om te bewijzen dat er, in het kader van de ingebrekestelling, lagere kosten of helemaal geen kosten zijn ontstaan. Meer uitgebreide rechten van Charles Vögele (Netherlands) B.V., in het bijzonder rechten op schadevergoeding en rechten op nalatigheidsintresten blijven onaangetast.

9. Overdracht 

Wij behouden ons het recht voor om onze in verband met de levering van goederen tegenover u tot stand gekomen vorderingen tot betaling van de koopprijs, inclusief eventuele opeisbare betalingen in termijnen, vertragingsrente en incassokosten, aan derden over te dragen of in pand te geven.

10. Waarborg

Het wettelijke recht inzake aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

11. Transportschade

Indien goederen worden geleverd met kennelijke transportschade, moet u dergelijke gebreken indien mogelijk onmiddellijk al aan de bezorger melden. Gelieve onverwijld contact met ons op te nemen. Het verzuimen om klacht in te dienen of contact op te nemen heeft absoluut geen invloed op uw wettelijke aanspraken en de uitvoering ervan, vooral dan wat betreft uw garantierechten. U helpt ons echter erbij om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder resp. de transportverzekering te doen gelden.

12. Charles Vögele FashionCard 

U kunt in onze online-shop aankopen verrichten zonder dat u zich hoeft te registreren. Onze geregistreerde klanten namen na uitdrukkelijke toestemming deel aan het klantenprogramma van Charles Vögele en ontvangen daarvoor de Charles Vögele FashionCard. Details inzake de deelnamevoorwaarden en ons klantenprogramma zijn te vinden hier.